štátna služba

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, ktoré štátny zamestnanec vykonáva v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Obsahom vykonávania štátnej služby sú práva a povinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby. Štátna služba sa vykonáva v prípravnej štátnej službe, stálej štátnej službe, nominovanej štátnej službe a dočasnej štátnej službe.
Zdroj kontextu: Zákon č. 443/2006 Z. z. o štátnej službe
Príbuzné termíny: štátna služba policajtov, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, dočasná štátna služba, prípravná štátna služba, stála štátna služba
Poznámka: Patrí do organizačného systému štátu a zamestnanci sú v pracovnom pomere k štátu prostredníctvom štátnozamestnaneckého vzťahu. V právnom vyjadrení predstavuje štátna služba komplexný právny inštitút, ktorý zahŕňa normy viacerých právnych odvetví a nemožno ho jednoznačne a bez pochybností začleňovať iba do jedného klasického odvetvia práva. Plnenie úloh musí zahŕňať: riadenie, rozhodovanie, kontrolu, odbornú prípravu rozhodnutí, návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a podkladov na vykonávanie štátnych rozhodnutí.
URL: http://www.minv.sk/sumvsr/Predpisy/312 2001.pdf