účinok patentu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, patent
Definícia: nastáva odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku
Zdroj: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Príbuzné termíny: patent, deň podania patentovej prihlášky
Poznámka: Rovnaké účinky má aj patent udelený Európskym patentovým úradom s určením pre Slovenskú republiku. Majiteľ patentu (§ 19) má výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu alebo zriadiť k patentu záložné právo.