využívanie úžitkového vzoru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: úžitkový vzor využíva ten, kto a) vyrába, používa, ponúka alebo uvádza na trh, alebo na tento účel skladuje, alebo dováža výrobok chránený úžitkovým vzorom; b) používa spôsob chránený úžitkovým vzorom (ďalej chránený spôsob) alebo ponúka takýto chránený spôsob na používanie inej osobe; c) vyrába, používa, ponúka alebo uvádza na trh, alebo na tento účel skladuje, alebo dováža výrobok priamo získaný chráneným spôsobom; zhodné výrobky sa pritom pokladajú za vyrobené chráneným spôsobom, ak sa nepreukáže opak; d) dodáva alebo ponúka na dodanie osobe neoprávnenej využívať úžitkový vzor prostriedky slúžiace na uskutočnenie technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ak vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie technického riešenia; to neplatí, ak sú prostriedky na trhu dostupné a dodávateľ nenavádzal osobu neoprávnenú využívať úžitkový vzor na konanie v rozpore s písmenami a) až c)
Zdroj: Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príbuzné termíny: úžitkový vzor