utajované skutočnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: zákonom vymedzený okruh informácií alebo vecí, ktoré treba chrániť pred nepovolanými osobami alebo cudzou mocou
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Utajované skutočnosti sú informácie alebo veci určené pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktoré vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením a ktoré môžu vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. Utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia na prísne tajné, tajné, dôverné a vyhradené. Ochranou utajovaných skutočností je vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť. Informácie, ktoré sú utajovanými skutočnosťami, musia byť pri prenose technickými prostriedkami chránené prostriedkami šifrovej ochrany informácií.
Zdroj kontextu: Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
Poznámka: O utajovaných skutočnostiach môžeme hovoriť v užšom a širšom zmysle. V užšom zmysle nimi rozumieme len informácie a veci, na ktoré sa vzťahuje režim zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a predpisov vydaných na jeho vykonanie. V širšom zmysle sem zahŕňame aj ochranu rôznych druhov tajomstva upraveného v osobitných zákonoch (§ 17 Obchodného zákonníka vymedzuje pojem obchodného tajomstva, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách vymedzuje pojem bankového tajomstva, § 23 zákona č. 54/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov vymedzuje pojem daňového tajomstva). Za ochranu utajovaných skutočností zodpovedá v štátnom orgáne vedúci, v obci starosta a v inej právnickej osobe štatutárny orgán. S utajovanými skutočnosťami sa môžu oboznamovať len oprávnené osoby, ktoré boli na to určené, alebo ktorým toto oprávnenie vzniklo zo zákona. Zákon ustanovuje predpoklady, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá má byť určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Súčasťou postupu určovania osoby na oboznámenie sa s utajovanými skutočnosťami je vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby. Bezpečnostné previerky podľa stupňa utajenia sa vykonávajú v štyroch stupňoch. Bezpečnostnú previerku I. stupňa vykonáva príslušný vedúci, ostatné stupne bezpečnostných previerok patria do pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu. Vykonávanie bezpečnostných previerok zveril vo vymedzenom rozsahu aj Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru. Vo vymedzenom rozsahu za podmienok ustanovených v zákone možno oprávnenú osobu oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti. Oprávnenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká v prípade, ak nastanú skutočnosti, ktoré predpokladá zákon.
URL: http://www.uco.sk/download/legisl km/zakony/215.pdf