teória a prax vyšetrovania

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: súdnictvo
Definícia: vedná disciplína, ktorá skúma a rozvíja existujúci normatívny poriadok skráteného vyšetrovania, dokazovania a vyšetrovania a jeho praktickú realizáciu vrátane existujúcich problémov a právnych medzier v praxi
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: vyšetrovanie trestných činov, skrátené vyšetrovanie, dokazovanie
Poznámka: Teória a prax vyšetrovania sa sformovala v intenciách konštituovania policajnej vedy, vytvorila si vlastný pojmový aparát, ktorý sa neustále zdokonaľuje a nadobúda vyšší stupeň abstrakcie. Teória a prax vyšetrovania sa neustále vyvíja a formuje spoločne s ďalšími úzko súvisiacimi vednými a špeciálnymi policajnými odbormi, je to najmä kriminalistika, ktorá ako interdisciplinárna samostatná veda tvorí premostenie medzi teóriou a praxou vyšetrovania a ostatnými právnymi a špeciálnymi policajnými odbormi, pričom všetky spoločne vytvárajú teoretický základ pre policajnú vedu. Systém teórie a praxe vyšetrovania tvorí: všeobecná časť – zaoberá sa všeobecnými otázkami teórie a praxe vyšetrovania, teda všeobecnými pojmami a zákonitosťami, spoločnými pre všetky jej časti (dokazovanie, skrátené vyšetrovanie, vyšetrovanie), v nej sú obsiahnuté všeobecné východiská, na základe ktorých sa vytvára teoretická časť dokazovania, skráteného vyšetrovania a vyšetrovania; osobitná časť – tvorí najvýznamnejšiu súčasť metodík dokazovania, skráteného vyšetrovania a vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov. Sú v nej obsiahnuté postupy vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov v závislosti od toho, či pôjde o dokazovanie trestných činov, metodiky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov. Obsah teórie a praxe vyšetrovania tvorí: všeobecná charakteristika predmetu a systému vyšetrovania; skúmanie právnych základov vyšetrovania, skráteného vyšetrovania a dokazovania; skúmanie právnych, morálnych a etických vzťahov, ktoré pôsobia vo sfére vyšetrovania; charakteristika prostriedkov, metód a foriem zisťovania, zhromažďovania, vykonávania informácií a dôkazov a ich využitie z hľadiska vyšetrovateľskej praxe; systém odporúčaní a návodov zaručujúcich čo najobjektívnejšie vykonanie procesno-právnych úkonov a opatrení; skúmanie a využívanie súčinnostných a iných vzťahov v procese vyšetrovateľskej činnosti.