publicistická frazeológia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: jeden z druhov široko chápanej knižnej frazeológie, a to typ charakteristický pre texty publicistického štýlu
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Kontext: Popri spojeniach uvedeného typu, teda motivačne vychádzajúcich z nových vedných a pracovných sfér, sa súčasný fond frazém veľmi zreteľne obohacuje jednotkami, ktoré motivačne čerpajú z oblasti kultúry, športu, zábavy a vôbec z tých činností, ktoré súvisia s tzv. voľným časom. Sú to rozličné terminologické i neterminologické výrazy z týchto oblastí, rozličné klišé a slogany z tejto sféry, rôzne citáty, ktoré sa pri pomerne širokej známosti v celom jazykovom spoločenstve veľmi ľahko “transportujú” do iných komunikačných oblastí a tým dávajú všetky predpoklady na svoju frazeologizáciu... Ide napríklad o takéto jednotky: (to je) nula bodov, položiť niekoho (ale aj niečo) na lopatky, zvyšovať latku, patová situácia, trafiť do čierneho, byť pri vesle, dýchať niekomu na chrbát, dať niekomu mat... Týmito príkladmi sme sa dostali k širšej problematike publicistickej frazeológie. Môže ísť totiž o jednotky, ktoré nie sú motivované iba športovým prostredím a ktoré nie sú iba záležitosťou športovej publicistiky, ale sú príznačné pre publicistiku všeobecne, resp. pre isté jej špecifické útvary, ako sú komentáre, glosy, reportáže, fejtóny, besednice a ďalšie žánre tohto druhu (ide všeobecne o útvary, pre ktoré je príznačný subjektívny, hodnotiaci a širšie pragmatický spôsob vyjadrovania).
Zdroj kontextu: Mlacek, J.: O stave slovenskej frazeológie v druhej polovici 20. storočia. In: Studia Academica Slovaca 29. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2000. 345 s.
Príbuzné termíny: štylistická klasifikácia frazém, knižná frazeológia¹
Poznámka: Pre takéto jednotky je príznačné, že v nich častejšie ako v ostatnej frazeológii bývajú komponenty abstraktného charakteru, že v nich často ide o opisné pomenovanie, pri ktorom sa pomenúvaný objekt rozkladá na zložku so širším rozsahom a jej určujúci prívlastok, resp. iné určenie. Jednotky patriace do tejto kategórie sa nazývajú publicistické frazémy. Patria k nim napríklad takéto jednotky: modrá armáda (železničiari), biele zlato (cukor), studená vojna, železná opona.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/