polysémia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: masové komunikácie, lingvistika
Definícia: jav, ktorý upozorňuje na asymetrický vzťah medzi označujúcim a označovaným, alebo na komplikovaný vzťah medzi znakom a denotátom
Zdroj: PODĽA: Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004.

Kontext: Tretia próza Túžba má v origináli meno Dor. Toto slovo pochádza z latinčiny, je starobylé a rumunskí filológovia ho pokladajú za nepreložiteľné. Podistým majú na mysli jeho polysémiu, všetky jeho významy a poetickú rezonanciu. Ide o slovo časté v ľudovej slovesnosti i v diele klasikov, znamená sladkú a bolestnú túžbu, clivotu, cnenie, nepokoj, i vášeň.
Zdroj kontextu: Romboid. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1989, roč. 25, č. 12.
Synonymum: mnohovýznamovosť, mnohoznačnosť
Príbuzné termíny: sémiotika, teória kódovania a dekódovania