petícia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: právny inštitút vychádzajúci z Ústavy SR, na základe ktorého má každý právo sám alebo spoločne s inými obracať sa na štátne orgány so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti týchto orgánov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007.

Kontext: Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu. Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti.
Zdroj kontextu: Zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: petice
Poznámka: Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť ani nesmie byť nikomu na ujmu. Na zostavenie petície, obstaranie podpisov a doručenie petície sa môže vytvoriť petičný výbor, ktorý nie je právnickou osobou; petícia musí mať písomnú formu a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto ju podáva (resp. všetkých členov petičného výboru). Štátny orgán, ktorému sa podáva, je povinný ju prijať a po posúdení jej obsahu musí do 30 dní písomne odpovedať.
URL: http://www.ujd.gov.sk/zakony/zakon85 1990 oprava.htm