patentové nároky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, patent
Definícia: vymedzujú rozsah ochrany uvedením technických znakov vynálezu, pričom musia byť jasné, stručné a podložené opisom
Zdroj: PODĽA: Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Kontext: Ak to charakter vynálezu nevylučuje, patentové nároky obsahujú úvodnú časť, ktorá obsahuje názov vynálezu alebo časť názvu vynálezu a technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie vynálezu a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou stavu techniky, a význakovú časť, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že“, obsahujúcu technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.
Zdroj kontextu: Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).
Príbuzné termíny: patent