patentová prihláška

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: žiadosť o patentovú ochranu vynálezu podaná na príslušný patentový úrad obsahujúca: a) žiadosť o udelenie patentu; b) opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy; c) aspoň jeden uplatnený patentový nárok; d) identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov; e) identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov vynálezu; f) doklad o nadobudnutí práva na riešenie, ak prihlasovateľom nie je pôvodca alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecký vynález
Zdroj: PODĽA: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

https://www.epo.org/service-support/glossary.html/ IATE European Union Terminology https://iate.europa.eu/home.


Príbuzné termíny: patent