opis vynálezu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: obsahuje názov vynálezu, oblasť techniky, ktorej sa vynález týka, charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s presnou citáciou dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva, vysvetlenie podstaty vynálezu a jeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu stavu techniky, krátke opísanie obrázkov na výkresoch, ak sú priložené, aspoň jeden príklad uskutočnenia vynálezu a spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu
Zdroj: Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Príbuzné termíny: vynález