námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, ochranná známka
Definícia: osoba uvedená v § 7 zákona o ochranných známkach môže po zverejnení prihlášky ochrannej známky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR podať námietky v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia z dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známkach
Zdroj: PODĽA: Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Príbuzné termíny: majiteľ ochrannej známky
Poznámka: Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.