marketingová komunikácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: zložka marketingového mixu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. Bratislava: Wolters Kluwer 2014.

Kontext: Termíny marketingová komunikácia, marketingový komunikačný mix nahradili termíny používané v predchádzajúcom vývojovom období teóriu marketingu, promotion. Obsah marketingovej komunikácie možno vyjadriť aj prostredníctvom komponentov jednotlivých nástrojov marketingového komunikačného mixu.
Zdroj kontextu: Viestová, K. – Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2011.
Príbuzné termíny: marketingový mix, marketingový nástroj, reklama, afektívna stratégia reklamného posolstva
Cudzojazyčný ekvivalent: en: promotion