logistika tretej strany

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: outsourcovanie všetkých činností alebo podstatnej časti podnikových logistických činností inému špe­cializovaného podniku
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: logistika štvrtej strany
Cudzojazyčný ekvivalent: en: third-party logistic
Poznámka: Spolupracujú traja partneri - výrobca, obchodník, logistický pod­nik. Logistický podnik poskytuje úplné logistic­ké služby vrátane riadenia logistického reťazca logistickým podnikom, vrátane všetkých pora­denských služieb. Jeden logistický podnik môže obsluhovať aj viac reťazcov, aby lepšie využil svoju infraštruktúru. Právnym základom spolupráce/kooperácie/až partnerstva zúčast­nených boli na začiatku existencie tejto formy ústne, gentlemanské, neformálne dohody, v súčasnosti ide o dlhodobé zmluvné vzťahy, ktoré jasne definujú pravidlá spolupráce. Ich dlhodobý charakter (5 a viac rokov) vedie k prehlbovaniu dôvery v obchodných vzťa­hoch. Jednotlivé strany spolupracujúcich by mali/musia zdieľať prevádzkové aj strategické informácie (EDI) - čo je rizikový faktor, mož­nosť ohrozenia obchodného tajomstva. Preto sa vyžadujú jasné, jednoznačne formulované zmluvy s vopred určenou výškou sankcií za ich nedodržanie.