logistika štvrtej strany

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: metóda outsourcovania všetkých činností alebo pod­statnej časti podnikových logistických činností inému špecializovanému podniku
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Logistika štvrtej strany (4PL) je výsledkom spolupráce výrobcu, obchodníka, logistického podniku a informačnej technológie. Je založe­ná na dlhodobej spolupráci podloženej dlhodobými zmluvnými vzťahmi.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Príbuzné termíny: logistika tretej strany
Cudzojazyčný ekvivalent: en: fourth-party logistics
Poznámka: Od logistiky tretej strany sa odlišuje v tomto: 4PL organizácia je často osobitnou entitou založenou ako joint venture alebo na dlho­dobom kontrakte medzi klientom a jedným alebo viacerými partnermi, 4PL organizácia sa správa ako jednoduchý interakčný bod medzi klientom a viacerými poskytovateľmi logistických služieb, všetky aspekty (ideálne) dodávateľského re­ťazca klienta sú riadené 4PL organizáciou, je možné, aby poskytovateľ logistiky tretej strany sformoval 4PL organizáciu v rámci svojej existujúcej štruktúry.