logistika podniku

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: zaoberá sa všetkými pohybovo-skladovacími aktivitami, ktoré umož­ňujú tok materiálu, výrobkov a služieb od bodu vzniku, resp. nákupu obstarania suroviny po bod finálnej spotreby, ako aj informačnými tokmi, ktoré uvá­dzajú materiál, výrobky a služby do pohybu na uspokojovanie potrieb odberateľov pri primera­ných nákladoch
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Súčasťou mikrologistiky je logistika podni­ku. Všeobecne je jej predmetom výskum, plá­novanie (stratégia) riadenia, kontrola pohybu a riadenie tokov materiálu, tovarov a služieb a s nimi spojených informácií.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Príbuzné termíny: makrologistický systém, mikrologistický systém, logistická organizácia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: company logistics