kvantitatívny rozsah frazémy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: jeden z parametrov určujúcich totožnosť, identitu frazémy, spočívajúci v určení, ktoré slová v istom lineárnom rade patria do zloženia frazémy a ktoré sú už súčasťou jej kontextu
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Synonymum: hranica frazémy
Príbuzné termíny: identita frazémy, zvyčajný kontext frazémy, konštrukčná klasifikácia frazém, variantnosť frazémy, fakultatívny člen frazémy
Poznámka: Určovanie rozsahu, a tým aj hranice frazémy je zložitým postupom najmä pre veľkú konštrukčnú pestrosť jednotiek patriacich do frazeológie, a to od asyntagmaticky stavaných minimálnych frazém a subfrazém až po niektoré paremiologické frazémy so stavbou súvetia alebo zloženého súvetia. Otázka rozsahu, resp. hranice frazémy sa okrem toho dotýka nielen lineárneho radu zložiek frazémy, ale aj zložitej problematiky variantov. Variant je formou tej istej frazémy, jeho určovanie je teda tiež určením rozsahu, resp. hranice frazémy. Každé z týchto určení je pritom vymedzením rozsahu z inej strany. Teória preto rozlišuje hranicu frazémy na syntagmatickej osi a hranicu frazémy na paradigmatickej osi. Pri určovaní hranice na syntagmatickej osi ide o také otázky, ako je fakultatívny člen frazémy (rozlišovanie toho, kedy sú to dve podoby tej istej frazémy, napr. do haliera – do posledného haliera, a kedy už ide o voľné doplnenie istej frazémy slovami z kontextu), frazeologická derivácia (napr. frazému zakázané ovocie už nemožno pokladať za kvantitatívny variant parémie Zakázané ovocie najlepšie chutí, je to už nová, od tejto parémie odvodená frazéma), alebo rozličné voľné aktualizácie frazémy (keď pridanie novej, neustálenej zložky mení, resp. posúva aj celý význam frazémy). Pri určovaní rozsahu alebo hranice na paradigmatickej osi ide o odlišovanie variantov frazémy napr. od frazeologickej synonymie. Takéto určovanie napr. napovedá, že jednotky vyprášiť niekomu kožuch, vyprášiť niekomu nohavice sú variantmi tej istej jednotky, patria teda do rozsahu danej frazémy, kým napr. jednotky dať niekomu lieskovej masti alebo pomastiť niekomu kríže, ktoré majú ten istý vecný význam (zbiť niekoho), už nepatria do hraníc, rozsahu tej istej frazémy, ale sú už osobitnými frazémami.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/