konanie o rozklade vo veci predmetov priemyselného vlastníctva

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: procesný postup, ktorého výsledkom je rozhodnutie o rozklade, pričom o rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním ustanovenej komisie
Zdroj: PODĽA: Metodika konania – Ochranné známky, kapitola 11.2, Metodika konania – Dizajny, kapitola 6.2, Metodika konania – Úžitkové vzory, kapitola 6.2, Metodika konania – Patenty, kapitola 6.2, Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov, kapitola 5.2, Metodika konania – Označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov, kapitola 4.2

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/metodika_konania/2019/Metodika%20konania%20-%20Ochranne%20znamky.pdf


Príbuzné termíny: rozklad vo veci predmetov priemyselného vlastníctva
Poznámka: Na konanie o rozklade sa primerane vzťahujú ustanovenia o odvolacom konaní, a to § 53 až § 61 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.