rozklad vo veci predmetov priemyselného vlastníctva

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni
Zdroj: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť, kapitola 4.4 https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/metodika_konania/2019/Metodika%20konania%20o%20predmetoch%20priemyselneho%20vlastnictva%20-%20Vseobecna%20cast.pdf?d=210104.

Poznámka: Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok. Lehota na podanie rozkladu proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni sa počíta odo dňa doručenia rozhodnutia. Pri ochranných známkach, dizajnoch, úžitkových vzoroch, patentoch a topografiách polovodičových výrobkov je určená ako 30-dňová, v prípade označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov je mesačná.