integrovaná logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: po­sledná vývojová fáza podnikovej logistiky, v ktorej sú čiastkové logistické reťazce v zásobo­vaní, vo výrobe a v distribúcii integrované do jed­ného celistvého reťazca a logistika sa stáva spo­lutvorcom podnikovej stratégie
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Integrovaná logistika sa používa vo vnútro­podnikovom a v medzipodnikovom rozsahu.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: integrálna logistika
Príbuzné termíny: horizontálna dimenzia integrácie logistiky, vertikálna dimenzia integrácie logistiky
Cudzojazyčný ekvivalent: en: integrated logistics