humanizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozoficko-etická koncepcia, ktorá kladie dôraz na ľudskosť ako komplexnú pozitívnu hodnotu jednotlivca i ľudských spoločenstiev
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Taliansky humanizmus sa sústredil na skúmanie renesančného človeka v mnohých konkrétnych podobách súvisiacich s jeho spoločenským statusom, akými boli napríklad vládca (kráľ, cisár), vojak (žoldnier), cirkevný hodnostár (kardinál, biskup), šľachtic (dvoran), učenec (filozof), mešťan (obchodník), umelec. V zaalpskom humanizme však najviac pozornosti venovali najmä postavám vladára a učenca, ako to možno dokumentovať na diele Erazma Rotterdamského.
Zdroj kontextu: GLUCHMAN, V.: Erazmus Rotterdamský a Ján Milochovský: Dve humanistické koncepcie kresťanskej etiky politiky. In: Filozofia, roč. 65, č. 10, 2010, s. 979-989.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: humanism
Poznámka: V užšom význame sa humanizmom (z latinského humanitas - ľudskosť) nazýva obdobie zhodné s renesanciou, keď do popredia vystupujú „veci ľudské“ oproti stredovekému dôrazu na „veci božské“.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Humanizmus