hotovostný platobný styk,

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: financie, platobný systém
Definícia: platobný styk vo forme platieb bankovkami a mincami
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: platenie, platobný styk, bezhotovostný platobný styk
Poznámka: Čím je ekonomika vyspelejšia, tým menej sa používa platenie v hotovosti. Je totiž nákladné a náročné na bezpečnostné opatre­nia. Okrem toho platenie v hotovosti uplatňo­vané momentálne v dodávateľsko-odberateľ­ských vzťahoch je znakom určitého problému, a to platobnej neschopnosti v rámci podniko­vej sféry.