forfaiting²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: obchod, logistika, distribúcia
Definícia: zmluva medzi vývozcom a forfaiterom
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: forfaiting
Cudzojazyčný ekvivalent: en: forfaiting
Poznámka: Uzatvára sa vopred, lebo vývozca volí nie medzi forfaitermi, ale medzi rôznymi spôsobmi financovania zákazky. Forfaiter predá (odovzdá) pohľadávku po splnení pod­mienok, ktoré sú v zmluve o forfaitingu stano­vené, vývozcovi. Ten získa okamžite úhradu (príjem) za svoju pohľadávku, ktorá je však zní­žená o diskont. Kupujúcemu (konečnému od­berateľovi) nemusí byť známe, že pohľadávka odberateľa je financovaná forfaiterom.