domnienka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, oddelenie kriminálneho vyšetrovania, občianske právo
Definícia: logický úsudok, ktorý predchádza tvorbe kriminalistickej verzie a je založený na faktoch alebo poznatkoch, medzi ktorými je určitá súvislosť a ktoré si navzájom nesmú odporovať
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Ak sa nedá zistiť, na ktorom území bol priestupok spáchaný, platí domnienka , že bol spáchaný na území zmluvnej strany, kde bol zistený.
Zdroj kontextu: Vyhláška č. 144/1982 Z. z. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR).
Príbuzné termíny: fikcia
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: domněnka
Poznámka: Domnienky je možné rozdeliť na domnienky skutkové (praesumptiones hominis seu facti) a domnienky právne (praesumptiones). Ďalej sa rozlišuje, či ide o domnienky vyvrátiteľné (platia dovtedy, kým nie je preukázaný opak), nevyvrátiteľné (nemožno ich vyvrátiť, vyvrátiť je možné len predpoklady, za ktorých mali vzniknúť) a skutočnosti stanovené v zákone fikciou, ktorá finguje určitú predstavu (hoci je inak známe, že neexistuje).