domáce väzenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: trest, ktorý môže súd uložiť až na jeden rok páchateľovi prečinu, po dobu výkonu ktorého je odsúdený povinný v čase, ktorý určí súd, zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými opatreniami, ak je táto kontrola nariadená
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Po dobu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka alebo orgánu, ktorý spravuje technickú kontrolu nad odsúdeným, a len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne potrebný čas. Tento čas sa započítava do výkonu trestu.
Zdroj kontextu: Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon
Príbuzné termíny: trest
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: domácí vězení
URL: http://www.minv.sk/swift data/source/mvsr/dokumenty/pravne normy/trestny zakon.doc