detencia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: ochranné opatrenie, na základe ktorého v prípade ochorenia odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody duševnou chorobou, ktorá je podľa odborného lekárskeho posudku nevyliečiteľná a jeho pobyt na slobode je aj s prihliadnutím na spáchanú trestnú činnosť pre spoločnosť nebezpečný, súd na návrh prokurátora alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu preruší výkon trestu odňatia slobody a nariadi jeho umiestnenie v detenčnom ústave
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Súd môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj takého páchateľa úmyselného trestného činu, ktorý sa odmieta podrobiť ochrannému liečeniu alebo u ktorého ochranné liečenie pre negatívny postoj pacienta neplní svoj účel a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný; páchateľ sa umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.
Zdroj kontextu: Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon
Príbuzné termíny: ochranné opatrenia
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: detence
URL: http://www.minv.sk/swift data/source/mvsr/dokumenty/pravne normy/trestny zakon.doc