cestovné náhrady

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: peňažné plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi podľa zákona o cestovných náhradách najmä pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na vykonávanie práce u iného zamestnávateľa, pri výkone práce v zahraničí
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.
Zdroj kontextu: Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
URL: http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1156