cenová diskriminácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, marketing
Definícia: poskytovanie služieb alebo predaj rovnakého tovaru za dve a viac cien, ktoré neodrážajú proporčný rozdiel v nákladoch, v snahe prilákať určité cieľové trhy alebo segmenty
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. Bratislava: Wolters Kluwer 2014.

Kontext: Cenová diskriminácia je prax účtovania rozličných cien rozličným kupujúcim za tovary rovnakého druhu a kvality.
Zdroj kontextu: Viestová, K. – Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2011.
Synonymum: diskriminačná cenová tvorba, diferenciačná cenová tvorba
Príbuzné termíny: cena, cenotvorba
Cudzojazyčný ekvivalent: en: price discrimination
Poznámka: Napr. ide o rôzne nižšie ceny lístkov – vstupného pre deti, študentov, dôchodcov, členov klubov.