bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Synonymum: BOZP
Príbuzné termíny: bezpečnostný systém
Poznámka: Systém BOZP predstavuje sústavu legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení. Na medzinárodnej úrovni bol prijatý rad opatrení na ochranu práce, predovšetkým komplexný Dohovor o BOZP a pracovnom prostredí Medzinárodnej organizácie práce. Najrozsiahlejšiu časť pracovného práva EÚ tvorí problematika BOZP. Základom je smernica Rady ES č. 89/391/EHS o opatreniach na zlepšenie BOZP zamestnancov. Legislatíva BOZP upravuje práva a povinnosti zamestnávateľov, štátneho dozoru, práva a povinnosti zamestnancov a ostatných orgánov spoločenskej kontroly. Prioritnou zásadou BOZP je dôraz na prevenciu.
URL: http://www.minv.sk/sumvsr/Predpisy/124 1996.pdf