bezdôvodné obohatenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo, občianske právo
Definícia: prospech získaný bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo právneho dôvodu, ktorý odpadol, alebo majetkový prospech, ktorý bol získaný z nepoctivých zdrojov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Bezdôvodné obohatenie možno charakterizovať ako určitý stav, ktorý nastáva priamo zo zákona, a v dôsledku ktorého vzniká osobitný záväzkovo-právny vzťah, medzi tým, kto sa na úkor iného obohatil a tým, na koho úkor sa niekto obohatil.
Zdroj kontextu: VOJČÍK, Peter. Občianske právo hmotné II. 1. vydanie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006. s. 248.
Synonymum: neoprávnený majetkový prospech
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: bezdůvodné obohacení
Poznámka: Novelou Občianskeho zákonníka uskutočnenou v roku 1991 bol termín "neoprávnený majetkový prospech" nahradený termínom "bezdôvodné obohatenie", ktorý zákonodarca vyhodnotil ako priliehavejší pre súčasné spoločensko-ekonomické vzťahy. I v súčasnosti sa však termín neoprávnený majetkový prospech používa, ide však o odborne nesprávne vyjadrenie.