autonómia vôle

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, súkromné právo, občianske právo, obchodné právo
Definícia: hlavná zásada súkromného práva, ktorá úzko súvisí s rovnosťou subjektov občianskoprávnych vzťahov a ktorá sa v súkromnoprávnych vzťahoch osobitne prejavuje ako vlastnícka sloboda, zmluvná sloboda alebo ako všeobecná požiadavka spočívajúca v potrebe zabezpečiť slobodný rozvoj osobnosti človeka
Zdroj: Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. časť. Bratislava: IURA EDITION, 2010. s. 15 – 16.

Kontext: V rámci zmluvnej autonómie si subjekty môžu občianskoprávne vzťahy a ich obsah usporiadať slobodne, odlišne aj od úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku, pokiaľ to zákon výslovne nezakazuje, alebo pokiaľ z povahy príslušného zákonného ustanovenia nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť.
Zdroj kontextu: Svoboda, J. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy. 5. vydanie. Bratislava: Eurounion 2004.
Synonymum: sloboda vôle
Príbuzné termíny: zmluva
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: autonomie vůle
Poznámka: V zmysle zmluvnej autonómie vôle, je potrebné rozlišovať od územnej autonómie.