anotácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: obsahuje názov vynálezu a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, patentových nárokoch, prípadne na výkresoch a uvádza oblasť techniky, ktorej sa vynález týka, a je spracovaná tak, že umožňuje pochopenie technického problému, podstatu jeho riešenia a základné možnosti využitia vynálezu
Zdroj: PODĽA: Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Príbuzné termíny: vynález