amnestia za priestupky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: odpustenie vo veciach priestupkov, ktoré udeľuje vláda Slovenskej republiky, avšak iba vo veci takých priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: priestupok, trestná zodpovednosť
Poznámka: Udelenie amnestie sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Udelená amnestia spôsobuje zánik trestnosti (zodpovednosti) za priestupok, čo znamená, že priestupok už nemožno prejednať a uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať.