administratívnoprávna zodpovednosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: právna spôsobilosť niesť právne následky za protiprávne konanie – správny delikt
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Synonymum: správnoprávna zodpovednosť
Príbuzné termíny: trestná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu
Poznámka: Funkciou všetkých druhov právnej zodpovednosti je, aby špecifickými spôsobmi zabezpečovali ochranu spoločenských vzťahov. Zodpovednosť vo verejnej správe plní reparačný účel, ale aj účel represívny (najmä v prípade priestupkov). Na vyvodzovanie administratívnoprávnej zodpovednosti je potrebné, aby išlo o protiprávne konanie, nastala spoločenská ujma, bol tu kauzálny nexus a zavinenie, pričom práve posudzovanie zavinenia je jedným z najvýznamnejších kritérií členenia správnych deliktov. Administratívnoprávnu zodpovednosť možno teda vyvodzovať za priestupky, za iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia, za správne delikty fyzických osôb postihované zásadne bez ohľadu na zavinenie, za správne delikty právnických osôb, za poriadkové delikty a za disciplinárne delikty.