ďalšie vzdelávanie policajtov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: vzdelávanie v rámci zamestnania, profesijné kvalifikácie
Definícia: nepretržitý proces zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie policajtov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: policajt, kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania, kvalifikačný predpoklad vzdelania
Poznámka: Uskutočňuje sa štúdiom na školách alebo v odborných kurzoch: doplňujúcich, zameraných na získanie nových vedomostí a zručností potrebných pre výkon funkcie; rozširujúcich, zameraných na získanie nových vedomostí a zručností pri prechode do iného druhu policajnej služby; špeciálnej odbornej spôsobilosti, ktorých úspešné absolvovanie je podmienkou pre vykonávanie príslušnej funkcie; zameraných na prehlbovanie kvalifikácie policajta - zdokonaľovacie, inovačné, realizované ako školenia, semináre, výcvik, stáže, príprava policajta-čakateľa a iné druhy a formy ďalšieho vzdelávania zameraných na osobnostný rozvoj policajta a podporu kvalitnejšieho výkonu služby.