čestné vyhlásenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: špecifický inštitút správneho poriadku, ktorý procesné predpisy z oblasti súdnictva nepoznajú
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Správny orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Čestné vyhlásenie správny orgán nepripustí, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo ak by tým bola porušená rovnosť medzi účastníkmi konania. Čestným vyhlásením nemožno nahradiť znalecký posudok. V čestnom vyhlásení je účastník povinný uviesť pravdivé údaje. Správny orgán musí upozorniť účastníka konania na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia.
Zdroj kontextu: Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní
Poznámka: Čestné vyhlásenie nie je dôkaz, správny orgán ho však môže pripustiť namiesto dôkazu. Uplatňuje sa najmä v prípadoch, keď určité skutočnosti tvoriace podklad pre rozhodnutie nemožno predložiť buď vôbec, alebo len s neprimeranými ťažkosťami. Čestné vyhlásenie môže urobiť len účastník konania, a to v písomnej forme. Čestné vyhlásenie nie je prípustné ak to vylučuje osobitný predpis, ak tomu bráni všeobecný záujem, ak by tým bola porušená rovnosť účastníkov, alebo ak by sa ním mal nahradiť znalecký posudok. Nepravdivé čestné vyhlásenie môže podľa okolností prípadu zakladať skutkovú podstatu priestupku, trestného činu, alebo môže byť dôvodom na obnovu konania. Správny orgán môže tiež rozhodnutím zrušiť oprávnenie, ktoré bolo na jeho základe priznané.
URL: http://ec.europa.eu/information society/policy/psi/docs/pdfs/implementation/sk notification 71 1967 amendment 215 527.pdf