vlnová funkcia¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: matematické vyjadrenie závislosti výchylky z rovnovážnej polohy (odchýlky od rovnovážneho stavu) postupujúcej vlny ako funkcie času a priestorových súradníc
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Cudzojazyčný ekvivalent: cs: vlnová funkce
Poznámka: V jednorozmernom prípade, ak ide o harmonickú vlny postupujúcu v kladnom smere osi $x$ rýchlosťou $v$ má vlnová funkcia pre výchylku $u$ tvar $u(x, t) = A~\sin(\omega t - \omega x / v)$, kde $A$ je amplitúda vlny, $\omega$ jej uhlová frekvencia, $t$ čas. Vo všeobecnom prípade výchylka $u$ je funkciou všetkých troch priestorových súradníc.