slovotvorný variant frazémy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: druh lexikálneho variantu, ktorý spočíva v nahrádzaní istých komponentov ich derivátmi alebo ináč slovotvorne s nimi spätými slovami
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Kontext: Slovotvorné varianty vznikajú nahrádzaním niektorého komponentu frazémy komponentom, ktorý je jeho odvodeninou alebo je s ním ináč slovotvorne spätý. V ruštine je zastúpený deminutívnymi variantmi, ktoré vznikajú zamieňaním substantívneho komponentu jeho deminutívnou odvodeninou: (быть, находиться) под крылом (крылышком) у кого, подставить ногу (ножку) кому, припереть (прижать) к стене (стенке) кого, протереть с песком (песочком) кого, гладить против шерсти (шерстке) кого. Pri tomto druhu variantu sa nemení obraznosť frazémy, ani jej syntaktická konštrukcia. Deminutívny komponent, ktorý má vo voľnom použití kladný zdrobňujúci význam, dodáva však celkovému významu frazémy ironické zafarbenie, čiže v jej sémantickej štruktúre je možné vyčleniť sému, ktorá nesie výrazné záporné hodnotenie a zvyšuje expresívnosť frazémy. Pri zhodnej denotatívnej zložke významu frazém zisťujeme tak rozdiely v konotatívnych zložkách ich významu.
Zdroj kontextu: Jankovičová, M.: Lexikálne varianty ruských frazém a ich slovenské frazeologické ekvivalenty. In: K aktuálnym otázkam frazeológie. Materiály z konferencie Intersemiotický aspekt frazeológie. Nitra. 7. – 8. 12. 1999. Nitra: UKF 2001. s.
Príbuzné termíny: lexikálny variant frazémy, štylistický variant frazémy, deminutívny variant frazémy, konotácie, frazeologický derivát
Poznámka: Napríklad vyrásť z detských nohavíc/nohavičiek, hlava maková/hlavička maková, vyvaľovať oči/očiská/okále na niečo, dračie zuby/zubále; rus.: protereť s peskom/pesočkom kogo, pod krylom/krylyškom u kogo a pod. Aj pri zachovaní základného významu a jadra obraznosti frazémy s takouto variantnosťou existujú medzi slovotvornými variantmi nielen štylistické, ale aj badateľné vecné odtienky (rozličné pragmatické a ďalšie konotácie). Ak by sa uplatnením slovotvornej premenlivosti menil kategoriálny význam frazémy, vzniká nová jednotka, ktorá nemá platnosť variantu, ale je frazeologickým derivátom. Medzi najbežnejšie typy slovotvorného variantu patrí deminutívny variant.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/