pragmatika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: masové komunikácie
Definícia: disciplína, zaoberajúca sa vzťahom znakov k ich užívateľom
Zdroj: PODĽA: Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004.

Kontext: Ďalšou významnou pragmatickou koncepciou, ktorú považujeme za jednu zo základných teórií zdvorilosti, je teória Goeffreyho Leecha. Problematiku zdvorilosti rozoberá v rámci budovania modelu všeobecnej pragmatiky, ktorú chápe ako „všeobecné podmienky komunikačného použitia jazyka“. Pragmatiku vyčleňuje v porovnaní so sémantikou, pričom v pozadí sémantiky je podľa neho langue a spája sa s otázkou „čo znamená X?“ (ide o dyadickú reláciu – význam je súčasťou výrazu v danom jazyku, abstrahovaný od situácie, hovoriacich aj počúvajúcich).
Zdroj kontextu: Trubačová, L. A.: Jazyk a zdvorilosť. Dizertačná práca. Bratislava: Filozofická fakulta UK 2012.
Príbuzné termíny: sémiotika, znak
URL: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pragmatika