príslovie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: najzákladnejší druh parémie, ktorý sa rozlične vymedzuje vo vzťahu k iným parémiám, najmä k porekadlu
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Kontext: Pod heslom (heslovým odsekom) príslovie (SSJ, 3. zv., 1963) čítame, že je to poučná výpoveď vyjadrujúca ľudovú múdrosť, obyčajne metaforou alebo prirovnaním, pričom tento význam je doložený spojením Kniha prísloví s vysvetlením jedna z kníh Starého zákona. V tejto úvahe budeme výberovo prezerať príslovia ako poučné výpovede formou jednoduchej vety alebo súvetia... Príslovie je viacej ako výraz, je to výpoveď (s podobou vetného útvaru), ktorou (si) oživujúco na základe zovšeobecnenej skúsenosti potvrdzujeme, dokladáme svoje aktuálne pozorovania (zistenia) i posudzovania vecí, keď sa o nich vyslovujeme, a to aj so zjavným alebo nepriamym návodným (výchovným a poúčavým) zámerom. Použité príslovie potom neraz býva semiačkom celej pokračujúcej (tichej) úvahy.
Zdroj kontextu: Horák, G.: Podoba prísloví. In: Kultúra slova, roč. 2000, roč. 34, č. 4.
Príbuzné termíny: parémie, kontextovosť frazémy, kontextovosť frazémy, porekadlo, byzantské príslovie, gnóma
Cudzojazyčný ekvivalent: en: proverb, cs: přísloví, es: proverbio, de: Sprichwort, fr: proverbe (n. m.), hu: közmondás, it: proverbio, ru: пословица, uk: прислів'я
Poznámka: Najskôr sa chápalo ako kompletný obrazný výrok, kým v porekadle sa videl iba zárodok príslovia. Ako typický znak príslovia sa určoval jeho didaktický záver, a to priamo vyslovený (napr. imperatívom, gnómickou osobou a pod.). Ďalej sa vyzdvihuje akontextovosť príslovia (jeho dištančné zapájanie do textu) oproti kontextovosti porekadla (jeho kontaktové zapájanie do kontextu). Pre príslovie býva príznačná jeho dvojčlennosť, resp. dvojdielnosť. Príslovie máva stavbu jednoduchej vety, všetkých typov súvetia a okrajovo aj zloženého súvetia. Tzv. vlastné príslovia bývajú významovo dvojplánové, pričom ich obrazný význam sa zakladá na princípoch paralelizmu alebo antitézy. Oproti tomu gnómické príslovie zdôrazňuje priamy význam, ten má však zovšeobecnenú platnosť. Pre svoju všeobecnú známosť a zrozumiteľnosť sa príslovie stáva dosť často východiskom pre odvodzovanie vlastných frazém alebo predmetom rozmanitých aktualizačných zásahov. Príslovie sa tradične pokladá za typický prvok tzv. ľudovej múdrosti, hoci v skutočnosti sú mnohé príslovia evidentne umelého pôvodu. V niektorých starších neterminologizovaných postupoch označoval tento termín všetky parémie.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/