podoba frazémy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: tvar, v akom sa môže frazéma vyskytovať pri rešpektovaní ustáleného významu
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Kontext: V oblasti využívania variantnosti zaznamenávame v sledovanom období uplatňovanie celej škály základných typov variantov frazémy (teda morfologické, syntaktické a lexikálne varianty a v súvislosti s lexikálnymi variantmi aj slovotvorné varianty a varianty s tzv. fakultatívnymi zložkami), ale popritom zisťujeme aj výskyt špecifickejších typov stvárnenia frazémy, pri ktorých tiež nejde o zásah do vecného významu frazémy, ale podoba frazémy sa aj tak z nejakej stránky mení. Máme tu na mysli najmä prípady, v ktorých sa aj pri zachovaní významu celej frazémy uplatní nejaká taká zložka, ktorá nie je pevne ustálená medzi obmieňanými zložkami, napr. ustálené je spojenie vyrásť z detských topánočiek, nohavičiek. Keď na pozadí takýchto podôb niekto využije podobu vyrásť z detských čižmičiek, podkolienok, kabátika, je evidentné, že tu nejde o nejako pozmenený význam, cieľom bolo iba aktuálne inovovať vonkajšie vyjadrenie toho istého obrazu. Takéto obmeny sa označujú ako tzv. frazeologické inovácie.
Zdroj kontextu: Mlacek, J.: O stave slovenskej frazeológie v druhej polovici 20. storočia. In: Studia Academica Slovaca 29. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2000. 345 s.
Príbuzné termíny: zmeravenosť frazémy, variant frazémy, paradigmatická forma frazémy, fakultatívny člen frazémy, frazeologický nominatív
Poznámka: Mnohé (zmeravené) frazémy sa vyskytujú iba v jedinej podobe, väčšina frazém máva však viacej podôb, a to v dôsledku existencie rozličných variantov tej istej frazémy (napr. porekadlo My o vlku a vlk za humny máva popri uvedenej podobe aj tieto ďalšie morfologické varianty: My o vlku a vlk za humnami. My o vlkovi a vlk za humny. My o vlkovi a vlk za humnami. Menný výraz pečený varený máva aj pozičný variant s podobou varený pečený atď.) alebo v dôsledku existencie paradigmatických foriem frazémy (napr. sedieť ako na ihlách, sedím, sedíš ako na ihlách). Všetko toto sú ustálené podoby frazémy. Ich špecifickým prípadom je existencia rozšírenej a skrátenej podoby frazémy – sú to podoby, ktoré sa vydeľujú najmä pri fakultatívnych zložkách frazémy. Popri všetkých typoch uvedených ustálených podôb frazémy existujú aj aktualizované podoby, ktoré sú výsledkom aktualizačných zásahov do stvárnenia a zároveň aj do významu frazémy.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/