plán usúvzťažnenia vo frazeológii

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Prvotne sa prejavuje pri frazémach s komunikatívnou funkciou a vetnou formou. Bežne sa teda vo frazeológii s ním počíta iba odvtedy, ako sa rozšírilo chápanie predmetu frazeológie i vymedzenie frazémy. Primárne vyjadrujú osobitné usúvzťažnenie práve vetné frazémy, ich zmysel (referencia) sa však nevyčerpáva iba usúvzťažnením, ale sekundárne obsahuje aj prvky pomenovacieho plánu (fráza, príslovie, povrávka "pomenúva" celú istú situáciu). Parafrázujúc Mikovu formuláciu o pomenovacích jednotkách, možno o frazémach s výpovednou platnosťou konštatovať, že "vyjadrujú pomenúvajúc".
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

Poznámka: Literatúra: F. Miko, 1978.
URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/