novosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PATENT
Definícia: pojmový znak novosti sa posudzuje z hľadiska objektívnych kritérií, ktoré ustanovuje § 7 zákona č. 435/2001 Z. z., resp. patentový zákon
Zdroj: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Poznámka: Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky, pričom za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti (§ 36 patentového zákona), sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.