majiteľ úžitkového vzoru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri, ak súd nerozhodne inak
Zdroj: Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontext: Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo využívať technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, brániť tretím osobám využívať technické riešenie chránené úžitkovým vzorom bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, previesť úžitkový vzor na inú osobu alebo zriadiť k úžitkovému vzoru záložné právo.
Zdroj kontextu: Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príbuzné termíny: rozsah ochrany úžitkového vzoru