lombardný úver

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: finančná inštitúcia, finančné služby, úver
Definícia: úver, ktorý poskytuje banka na záloh hnu­teľnej veci a ktorý sa riadi jeho hodnotou
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Lombardný úver má istú podobnosť s konto­korentným úverom. Odlišuje sa však tým, že sa poskytuje na pevnú sumu. Celá suma úveru je úročená úrokovou sadzbou nezávisle od toho, či ju klient banky využil. Ak chce dlžník v rámci tohto úveru znížiť jeho náklady, musí využiť uvoľnenú sumu úveru iným účelovým spôso­bom. Preto sa tieto úvery využívajú v bankovej praxi minimálne.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: time loan, en: advance on security, en: collateral loan
Poznámka: Pohybuje sa od 60 % do 90 % hodnoty zálohu. Je stanovený pevnou sumou na dohodnutý čas, po ktorom musí byť splatený. V opačnom prípade banka uplatní svoje právo vyplývajúce zo záložného práva. Podľa toho, čo slúži ako predmet zálohu, rozoznávame lombardný úver na: 8 cenné papiere, s tovar, a pohľadávky, 8 drahé kovy a iné cennosti.