logistický manažment

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: riadenie procesov pri vytváraní a praktickom uplatňovaní logistic­kého systému podniku tak, aby toky (hmotné, nehmotné, informačné, peňažné) boli plynulé, čo najrýchlejšie a hospodárne
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics management
Poznámka: Podnik označu­jeme za logistický riadený, ak sa v ňom uplat­ňuje kooperatívny štýl riadenia plne podriade­ný uspokojovaniu potrieb zákazníkov; pri dlhodobej ziskovosti; činnosť všetkých partici­pujúcich útvarov v podniku je logistický prepo­jená a zosúladená (integrovaná) s cieľom do­siahnuť synergický efekt logistiky.