logistický kanál

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: distribučný kanál, ktorý realizuje úlohy fyzickej distribúcie
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: transakčný kanál
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics channel
Poznámka: V zmysle toku hmotného či nehmotného sa tento výraz zauží­val v kombinácii, v rôznych spojeniach: odbytový, marketingový, distribučný, logis­tický (aj keď tento termín je v odbornej lite­ratúre vymedzovaný rozlične, podstata existencie, funkcie kanála je rovnaká), s kanál (distribučný, marketingový) je celok procesov, ktoré uľahčujú priebeh výmeny realizovaný skoordinovanou skupinou fi­riem.