logistické metódy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: predstavujú metodologic­ký aparát používaný v logistike pri navrhovaní, projektovaní alebo zdokonaľovaní logistických reťazcov a pri ich riadení
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: metódy logistiky
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics methods
Poznámka: Je to aj účelové preberanie po­znatkov a metód z rôznych vedných a technic­kých disciplín a ich aplikácia v duchu systémo­vého prístupu tak, aby viedla k dosiahnutiu synergického efektu v logistike.