lekár

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: zdravotná starostlivosť
Definícia: zdravotnícky pracovník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti
Zdroj: Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

Kontext: Doktorský študijný program trvá v dennej forme štúdia šesť rokov, zahŕňa najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby. Absolvovaním špecializačného štúdia má lekár právo používať profesionálne označenie lekára špecialistu spojené s názvom príslušného špecializačného odboru, ktorých je v súčasnosti 105.
Zdroj kontextu: Nariadenie vlády č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
Príbuzné termíny: všeobecný lekár, lekárske miesto, zdravotnícke povolanie, špecializačné štúdium
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: lékař
Poznámka: Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.