krátkodobý účelový úver

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: finančná inštitúcia, finančné služby, úver
Definícia: poskytuje sa podnikateľskej sfére na krátko­dobé potreby súvisiace s podnikateľskou čin­nosťou, ako sú napr. zásoby, prevádzkové ná­klady, pohľadávky voči odberateľom a za vývoz, dodávky zo zahraničia, dlhodobý maje­tok atď.
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: short term specific loan
Poznámka: Účel, na ktorý sa úver poskytuje, sa bližšie špecifikuje v žiadosti o úver. Na úver sa uzatvára zmluva, a to na celý čas trvania záväz­ku, maximálne však na obdobie jedného roka. V priebehu kalendárneho roka sa úver môže poskytnúť na ten istý účel aj viackrát, samo­zrejme, za predpokladu, že jeho splatenie nie je ohrozené.